Ježíš je největším autorem lásky. Miluje i tebe a i tebe chce zachránit. Jeho život a smrt představuje ten největší dar lásky, jaký svět mohl dostat – dar pro Tebe. Vše, co potřebuješ je, abys jej přijal. Znamená to úplně nový začátek života ve společenství s Bohem. Chceš se s ním setkat? Tak mu řekni, že ho toužíš poznat právě dnes. Otevři dveře svého srdce.

 

Hle, stojím přede dveřmi a tluču;

zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.

(Zjevení Janovo 3:20)

 

 

Zde je příklad jak se můžeš modlit a přijat svou záchranu:

 

Drahý nebeský Otče, přicházím k tobě ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Tvoje Slovo říká: „… kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven“ (Jan 6,37), takže vím, že mě nevyženeš ven, ale přijmeš mě – a já ti za to děkuji. Řekl jsi ve svém slovu: “ Kdokoliv bude volat jméno Pána, bude spasen“ (Římanům 10, 13). Já volám tvé jméno, a tak vím, žes mě teď zachránil.

Také jsi řekl: „… Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše, a uvěříš-li veš svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Neboť srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení“ (Římanům 10, 9-10). Věřím ve svém srdci, že Ježíš Kristus je Boží Syn. Věřím, že zemřel na Golgotském kříži, prolil svou krev i za mé hříchy a že byl vzkříšen z mrtvých pro mé ospravedlnění, a vyznávám jej teď jako svého Pána a Spasitele.

Jelikož tvoje slovo říká: „… srdcem věříme ke spravedlnosti…“ a já věřím svým srdcem, stal jsem se právě spravedlností Boží v Kristu Ježíši (2. Korintským 5,21).

Ty jsi mou cestou, pravdou i životem, měj mě prosím přesně takového jakého mě chceš mít, proměňuj mě k obrazu svému, buď Pánem nad mým životem.

 

 JSEM ZACHRÁNĚN A SPASEN!

Děkuji z celého srdce, můj Pane Ježíši!Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa.

Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě,

ale bude mít světlo života“.

(Jan 8:12)


„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš.

„Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne…“

(Jan 14:6)


Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete,

tlučte a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá a

tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

(Matouš 7:7-8)